top of page
Icon---Copyright.gif

זכויות יוצרים

copyrighted musical script no longer having copyright protection

זכויות יוצרים מעניקות ליוצר של המצאה מקורית זכויות בלעדיות עליה לזמן מוגבל. פירושה המילולי של זכות יוצרים  ״copyright״ היא "הזכות להעתיק," אך היא גם כוללת את הזכות לקבל הכרה בבעלות על היצירה, לקבוע מי עשוי להמיר את היצירה לקונטקסט אחר (למשל להפוך ספר ליצירת בלט או אופרה), מי יכול לעשות זאת, מי ירוויח כספית ועוד זכויות דומות.

bottom of page